L’ICEC dedica 8M€ a cobrir les despeses de les empreses durant la Covid-19

18 Maig, 2020

L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) convocarà la línia Covid-19 la darrera setmana de maig.

Aquest cap de setmana, l’ICEC ha aprovat les bases reguladores d’una nova línia de subvenció, de caràcter extraordinari, que té com a objectiu específic compensar les despeses de funcionament en què hagin incorregut les empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i per l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat de alarma.

La línia, que compta amb una dotació de 8 milions d’euros, vol contribuir a mitigar les afectacions que l’aturada cultural provocada per la COVID-19 han ocasionat en els sectors de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música. Entre altres, la subvenció cobreix despeses de personal, estructurals (lloguer i/o hipoteca, subministraments, assegurances…), d’adaptació dels espais professionals als requeriments post-Covid-19, impostos –a excepció dels personals sobre la renda–, quotes professionals o d’autònoms i tributs, sempre que les empreses o entitats sol·licitants no hagin aplicat un ERO.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la Covid-19 d’altres administracions públiques, amb l’única excepció dels ajuts específics aprovats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura amb el mateix objectiu.

La quantia de la subvenció no superarà en cap cas els 30.000,00 euros, i es calcularà en base a la despesa declarada i d’acord amb els dos trams següents: si el sol·licitant declara una despesa d’entre 600 i 5.000 euros, se li concedirà el mateix import declarat; si la sol·licitud supera els 5.000 euros, l’ajut cobrirà el 70% de l’import demanat, amb el límit màxim esmentat de 30.000 euros. En cas que la suma total de les sol·licituds superi els 8M€, els imports de les subvencions es reduiran proporcionalment.

Després de l’aprovació de les bases d’aquesta línia extraordinària d’ajut, caldrà esperar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat per convocar-la. Es preveu que aquesta convocatòria es pugui fer al llarg de la darrera setmana de maig.

font: icet.gencat.cat
Comments are closed.

Back to Top ↑